Velkommen

2021 var året, hvor vi nærmest havde vænnet os til den usikkerhed, som pandemien bragte med. I perioder kunne vi ikke afholde møder i beboerdemokratiet, i andre perioder meldte deltagerne fra af bekymring for smitte. Der har været usikkerhed omkring alt fra åbent hus-arrangementer til møder, kurser og seminarer. Men det lykkedes alligevel at få tingene til at glide og opgaverne løst. Det kan vi se tilbage på med stolthed.

 

Bæredygtighed

2021 var også året hvor flere af os fik øjnene op for, at mange af vores aktiviteter, faktisk er et udtryk for bæredygtighed. Det gik op for os, at bæredygtighed er mere og andet end solceller, affaldssortering og LED-belysning. Boligsociale indsatser, en husleje i ro, betalbare boliger og fællesskaber i afdelingen er alt sammen en del af vores bæredygtige DNA. Længere nede på siden finder du eksempler på bæredygtighed i Lejerbo.

 

Samarbejde

Trods de omskiftelige rammer, som pandemien gav, har vi alligevel været en del af en lang række gode samarbejder med kommuner, fonde, leverandører, foreninger, udviklere og så videre. Her på Året i Lejerbo har vi taget fire eksempler med på sådanne gode samarbejder.

 

Beboerdemokrati

Om ikke andet så har pandemien i hvert fald gjort os skarpe på digitale møder. Det gælder ikke mindst i beboerdemokratiet. Men så meget desto større har glæden været ved at kunne mødes fysisk igen. Sådan var det også i maj 2021, hvor vi for første gang i Lejerbos historie afholdt hele to landsrepræsentantskabsmøder på en og samme dag! Her på siden fortæller en række beboerdemokrater, hvad pandemi og restriktioner har betydet hos dem.

 

Byggeri og renoveringer

2021 var et usædvanligt travlt år, når det kommer til byggeaktivitet. Og der blev arbejdet intensivt med renoveringssager over hele landet. Og der blev taget spadestik til 154 nye boliger, og beboere kunne flytte ind i 361 nye boliger Stevns, Aarhus, Farum og Hillerød. Det kan du se mere om længere nede på siden her.

 

Rum for liv

I det hele taget var 2021 et år, hvor vi blev bekræftet i, at Lejerbo i dén grad spiller en vigtig rolle i det moderne samfund. Ikke mindst i krisetider. Men forventninger forpligter, og derfor arbejder de ansatte hver eneste dag på at skabe Rum for liv. Uanset om arbejdspladsen er en boligafdeling, et regionskontor eller hovedkontoret i Valby.

Det samme gælder de mange bestyrelsesmedlemmer og andre frivillige som gjorde en forskel i Lejerbo-fællesskabet i 2021.

Tak for jeres indsats!

 

Palle Adamsen, administrerende direktør

og

Gunnar Sørensen, landsformand

Bæredygtighed i Lejerbo
I Lejerbo forstår vi bæredygtighed som både økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed.

Næste skur i Valby

Oplyst demokrati

Huslejekroner er beboernes penge

Masser af fællesskab

Næste Skur i Valby

Næste er et koncept for skure opført af genbrugsmaterialer. Da konceptet blev udviklet i 2018, var Lejerbo partner i udviklingsarbejdet. Så det var oplagt, at der skulle stå et Næste Skur ved hovedkontoret i Valby. Skuret rummer cykelparkering, affaldscontainere og rygeskur. Det er blandt andet opført af materialer fra Bella Centerets gamle hal, tømmer fra Postparken på Amager, frasorterede brædder fra industriproduktion, bænkophæng fra Skolen ved Bülowsvej på Frederiksberg, gamle lamper opgraderet med LED og et grønt tag. Også i Lejerbo-afdelinger i Lyngby, Gentofte og på Frederiksberg er der Næste Skure.
Signature

Oplyst demokrati

FNs Verdensmål nr. 16 handler om at sikre inkluderende, deltagerbaserede og repræsentative beslutningsprocesser. I Lejerbo sker det gennem beboerdemokratiet. Og i Næstved har regionskontoret gjort en ekstra indsats for at få valgt afdelingsbestyrelser i alle afdelinger. Dels har medarbejdere på kontoret gjort noget ud af at oplyse beboerne om bestyrelsesarbejdet forud for afdelingsmøderne. Dels har de efterfølgende inviteret nye bestyrelser til et særligt orienteringsmøde om bestyrelsens opgaver og muligheder. Det har givet resultat: Hvor der tidligere var hele 13 afdelinger uden en bestyrelse i Næstved, er tallet nu nede på 7.
Signature

Huslejekroner er beboernes penge

”Vi skal sikre en god service for lejerne – men på en måde, så vi sparer på huslejekronerne. Det er jo beboernes penge”. Sådan siger Ulla-Helena Jensen, formand i Lejerbo Herning. Her har organisationsbestyrelsen arbejdet med effektivisering ud fra devisen om, at mange bække små gør en stor å. Derfor har de indført alt fra molokker, LED-belysning, indkøb via AlmenIndkøb, dele-udstyr og -mandskab, robotter til græsslåning og store energirenoveringer. De har skåret ned på trappevasken og fået beboerne til at tage del i det praktiske arbejde flere steder. Sådan passer bestyrelsen og de ansatte godt på pengene i Herning.
Signature

Masser af fællesskab

I Danmarksgården på Frederiksberg blomstrer fællesskabet. Men også her måtte beboerne tænke alternativt i Corona-tiden. Den fælles julebingo og juleaften fik en anden form i 2021. Nogen få beboere kunne holde jul sammen i fælleshuset. Men andre fik i stedet julemaden lavet og bragt hjem af frivillige. Beboere med behov for lidt ekstra omsorg fik en julekurv, der var skræddersyet til dem. Var det til en husstand med børn, var der lidt ekstra godter i kurven. Var det en enlig herre, var der et par gode øl med. ”Danmarksgården er et fantastisk sted at bo. Vi har masser af fællesskab, og vi tager hånd om hinanden”, fortæller formand Annette Lomholt Bidstrup.
Signature
35000 Lejemål
34810 Nye opskrivninger
2685139975 Kroner i huslejeopkrævning
5420 Fraflytninger

Stærkt samarbejde

01

Eksemplarisk samarbejde i Holbæk

Da Lejerbo Holbæk opførte de to boligafdelinger Apotekerhaven og Slotshaven efter konceptet Startbo, var det på betingelse af, at Holbæk Kommune gik aktivt ind i samarbejdet om at få afdelinger til at fungere. Startbo er mindre, forholdsvis billige boliger, der netop er tiltænkt beboere, der af den ene eller den anden grund ikke har fået fodfæste på boligmarkedet. Og i dette tilfælde har kommunen 100 % anvisningsret til boligerne.

Beboerne flyttede ind i 2020, så det blev i 2021 at samarbejdet mellem kommunens opsøgende team, ungeindsatsen, psykiatrien, politiet, Lejerbos driftspersonale, de boligsociale medarbejdere og beboerne skulle vise sit værd. Det er gået over al forventning. Der er blevet handlet hurtigt på de udfordringer, der uundgåeligt har været. Og samtidig har kommunes medarbejdere derfor såkaldt støttetid i afdelingen flere gange om ugen. Her er alle beboere velkomne – og ingen problemer er for små. Derudover har afdelingerne modtaget ekstra puljemidler, så der kan holdes enten fællesspisning og hyggeklub ugentligt, og det fremmer virkelig det gode naboskab.

På den måde har samarbejdet i Holbæk udviklet sig til at være eksemplarisk i forhold til, hvordan man kan skabe fællesskab og trivsel i nybyggede almene, boligafdelinger.

02

Vi rykker branchen med Circle Bank

For Lejerbo har cirkulær brug af byggematerialer været et fokusområde igennem flere år. Det har ikke mindst været i forbindelse med forarbejdet til Circle House – verdens første almene, cirkulære boligbyggeri, der skal opføres i Lisbjerg ved Aarhus. Og i 2021 har en ny samarbejdsplatform så set dagens lys i form af Circle Bank.

Circle Bank er projekt, som har til formål at udvikle en digital platform, der samler og integrerer ny viden indenfor blandt andet scanning, nedrivning, materialehåndtering og arkitektonisk design. Ambitionen er at skabe et en markedsplatform, der understøtter cirkulært byggeri.

Projektet er støttet af Innovationsfonden og Realdania gennem et samarbejde, der støtter forsknings- og udviklingsprojekter til bygge- og anlægssektorens omstilling til cirkulær ressourceøkonomi.

Lejerbo er sammen med en række andre aktører gået aktivt ind i dette samarbejde, som er banebrydende både i Danmark og i udlandet. På den måde er vi med til at skubbe hele branchen i en mere grøn og bæredygtig retning.

03

Med i klubben

Mange boligafdelinger har et godt samarbejde med det lokale foreningsliv. Andre steder har det ikke ligget lige for, at beboerne har været medlem af eller deltaget i lokale foreningsaktiviteter. Et af de steder, hvor det er lykkedes at få rykket ved det, er i Maglehøj i Frederiksværk.

Gennem projektet GET2SPORT har afdelingen fået etableret et rigtig godt samarbejde blandt andet med Frederiksværk Fodbold Klub, som også er nabo til afdelingen. Helt konkret har klubben og det boligsociale projekt i Maglehøj sørget for, at en masse børn fra 3. til 6. klasse kom til træning i klubben hver mandag i to år.

Det har resulteret i, at hele 70 % af de børn, der har været med til mandagstræningen, efterfølgende er blevet meldt ind i klubben.

Og fordi det har været så stor en succes, er man startet forfra, så det nu er børn fra børnehaveklassen til 2. klasse, som kan gå til mandagstræning. De nye hold betyder også en ekstra mulighed for, at de større børn kan bevare tilknytningen til klubben. For mens nogen børn har været klar til en mere forpligtende træning i klubben med to ugentlige træningsdage og kampe i weekenden, har andre ikke været det. De kan så til gengæld komme ind som hjælpetrænere for de nye, yngre børn i projektet.

Frivillige fra boligafdelingen, projektet og ikke mindst fodboldklubben har gjort et stort stykke arbejde for at rydde både praktiske og økonomiske forhindringer af vejen, så alle kan være med i klubben.

04

Samarbejde om Det åbne Boligfællesskab

Tilbage i 2019 indledte Elsass Fonden og Bevica Fonden et samarbejde med Realdania og Lejerbo om det, vi kalder ”Det åbne Boligfællesskab”. Visionen er dels at bygge boliger i et konkret projekt, dels at arbejde med løsninger til inklusion og tilgængelighed i det byggede miljø via universelt design.

I dag har samarbejdet udviklet sig til et projekt, hvor også universiteter, Arkitektskolen og Designskolen leverer ind. Vi inddrager både viden om byggeri og forskning i behovet for at indgå i fællesskaber. Projektet adskiller sig dermed fra andre samarbejder ved, at der ligger så meget udvikling i fasen inden, vi går i gang med at bygge.

Helt konkret skal projektet munde ud i kontorer, fælleslokaler og ca. 100 boliger, hvoraf Lejerbo Trekanten er bygherre på de 50. Der bliver tale om både ungdomsboliger, familieboliger og et seniorbofællesskab, som skal ligge på en attraktiv grund centralt i Kolding.

Her er tre bygherrer inden for samme matrikel, hvor vi sammen med alle de øvrige interessenter skal finde ud af at lave et fælles, nyskabende og integrerende projekt.

Når fondene endte med at invitere Lejerbo til dette helt særlige samarbejde, hænger det ikke kun sammen med vores erfaringer som bygherre. Det hænger i særdeleshed også sammen med, at vi er nysgerrige på udvikling, på om tingene kan gøres på en ny og bedre måde og på at blive skarpere til at tænke fællesskaber på tværs.

Voxpop med beboerdemokrater

Sådan siger vores beboerdemokrater om året der gik

Malene Gregersen, Thisted

Roy Stange, Næstved

Jytte Jensen, Frederiksværk

Michael Buch-Barnes, Brøndby

Nybyggeri

Lejerbo har i 2021 opført 5 nye boligafdelinger.
Hele 361 nye boliger blev det til.

(Slide til siden for at se billeder af alle fem boligafdelinger)

78 års erfaring
1932 Bestyrelses-medlemmer
184 Ansatte i administrationen
437 Medarbejdere i boligafdelingerne

Medarbejderne fortæller

Lejerbos mission er at skabe ”Rum for liv”. Hvordan forstår du det?

Tap/hold musen henover for at læse om Jette
Jette Sørensen, boligrådgiver i Holstebro

Der skal være plads til alle, både ude og inde. Og vi skal være rummelige på mange planer i vores dagligdag. Det er jo mange typer mennesker, vi har med at gøre.

Tap/hold musen henover for at læse om Simon
Tap/hold musen henover for at læse om Simon
Simon Kromann, lokalinspektør i Horsens

Egentlig er det lidt sjovt, for det er jo et motto, der er meget synligt. Vi har det for eksempel stående på vinduet her i vores servicekontor i Horsens. Det er nærmest en del af vores DNA. Jeg tolker det sådan, at vi er en del af det almene, og derfor har vi rum og plads til alle.

Tap/hold musen henover for at læse om Janni
Tap/hold musen henover for at læse om Janni
Janni Franch Nielsen, gårdmand i afd. 133 Spurvegården i Hvidovre

Det betyder jo, at vi har plads til alle. At vi ser forskelligheden i hvordan folk opfører sig og er. Og det gælder både på arbejdspladsen og blandt beboerne.

Tap/hold musen henover for at læse om Michael
Tap/hold musen henover for at læse om Michael
Michael Nøhr, driftschef i Holbæk

Det er et stort spørgsmål, men det betyder, at vi har et overordnet samfundsansvar for at sikre, at der er boliger til alle. Hvad enten man er enlig og har brug for en lille lejlighed eller er en stor familie med far, mor og 3 børn, som ønsker at bo tæt blandt andre mennesker og være en del af et fællesskab.

Renoveringer i 2021

Kortet her viser alle de igangværende renoveringer. De små lilla kraner viser projekter, der blev afleveret i 2021. De røde kraner viser projekter under udførelse i 2021. Og de blå kraner viser projekter under planlægning. Er der flere sager i samme område, så er de samlet i de grønne eller gule cirkler. Hvis du klikker på cirklen, zoomes kortet ind, og du kan se de enkelte kraner.

Lejerbos Hovedbestyrelse 2021

Lejerbos øverste ledelse udgøres af landsrepræsentantskabet og hovedbestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmerne er valgt af Lejerbos landsrepræsentantskab, og to er udpeget af medarbejderne.

Forrest fra venstre: Erik Gemmer, Annette Johansen, Bente Castenschiold, Anne Sakariassen, Gunnar Sørensen, Lotte Sørensen, Brian Taudahl Børgesen, Inge Køster

Bagest fra venstre: Gert Thorsen, Søren Rosenlund, Michael Buch-Barnes, Johnny Jensen, Bjarne S. Hansen, Helle Worm

DIREKTION
Administrerende direktør Palle Adamsen, direktør Henrik Ricken, direktør Mette Møllerhøj

REDAKTION
Ansvarshavende Palle Adamsen,
kommunikationschef Tine Staun Petersen,  grafiker Trine Askløf